|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

vārds

1. Mazākā patstāvīgā strukturāli semantiska valodas pamatvienība, kas apzīmē kādu priekšmetu, parādību, norisi, pazīmi.

2. Valodas vienība, ar ko apzīmē personu.

3. Izteikums.

Šķirkļa autore: Dzintra Knohenfelde
A A A
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 

            
   

 

vards