Vārdnīcas veidotāji

Autoru kolektīvs
Anna Vulāne, Dr. philol. (darba zinātniskā vadītāja)
Ieva Kalniņa, Dr. philol.
Ojārs Bušs, Dr. habil. philol.
Pauls Balodis, Dr. philol.
Dzintra Knohenfelde, Mg. philol.
Solvita Pošeiko, Dr. philol.
Dite Liepa, Dr. philol.
Mairita Purviņa, Mg. philol.
Ingrīda Sjomkāne, Mg. philol.


Redaktores: Dite Liepa, Mairita Purviņa, Ingrīda Sjomkāne
Projekta vadītājas: Aija Otomere, Elita Pušpure
Mākslinieks: Tomass Jundo
Tehniskā redaktore: Antra Indriksone
Korektore: Daina Lečmane
Programmatūras izstrādātāji: SIA „IT Centrs”
Konsultantes vārdnīcas izstrādes satura jautājumos: Dace Dalbiņa, Vineta Vaivade
Konsultante vārdnīcas izstrādes tehniskajos jautājumos: Laura Taubenberga

Darba autortiesības ir aizsargātas saskaņā ar LR „Autortiesību likumu”.
Darba publicēšana jebkurā drukātā vai elektroniskā formā kopumā vai pa daļām, tā izdošana, izplatīšana plašsaziņas līdzekļos, kā arī kopēšana bez Latviešu valodas aģentūras rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.

© Latviešu valodas aģentūra, 2016