Izmantotie saīsinājumi

a. – angļu
ab. – austrumbaltu
abl. – ablatīvs
adj. – adjektīvs
afrī. – austrumfrīzu
agr. – agrotehnika
aizg. – aizguvums
akuz. – akuzatīvs
alb. – albāņu
anat. – anatomija
antr. – antropoloģija
apst. – apstākļa vārds
apv. – apvidvārds, dialektāla nozīme, nozīmes nianse
apzīm. – apzīmētājs
arh. – arhaisms
arheol. – arheoloģija
arhit. – arhitektūra
arm. – armēņu
a-s. – anglosakšu
asor. – augšsorbu (augšluziciešu)
astr. – astronomija
atgriez. – atgriezeniskais (vietniekvārds)
atv. – atvasināts
av. – aviācija
ave. – avestas
b. – baltu
bakt. – bakterioloģija
bibl. – biblisms
bioķīm. – bioķīmija
biol. – bioloģija
biškop. – biškopība
bkr. – baltkrievu
bot. – botānika
b-sl. – baltu–slāvu
bsl. – baznīcslāvu
bulg. – bulgāru
būvn. – būvniecība
bv. – baltvācu
č. – čehu
d. – dāņu
dat. – datīvs
dem. – deminutīvs
dial. – dialekts, -isms
divd. – divdabis
divsk. – divskaitlis
dor. – doriešu
dsk. – daudzskaitlis
dur. – duratīvs
dz. – dzimte
ekon. – ekonomika
el. – elektrotehnika
ent. – entomoloģija
etim. – etimoloģisks
etn. – etnogrāfija
etr. – etrusku
farm. – farmakoloģija
filoz. – filozofija
fin. – finanšu termins
fiz. – fizika
fiziol. – fizioloģija
fizk. – fiziskā kultūra un sports
folk. – folklora
fot. – fototehnika
fr. – franču
g. k. – galvenokārt
glezn. – glezniecība
go. – gotu
gr. – grieķu
grāmatv. – grāmatvedība
ģen. – ģenitīvs
ģeod. – ģeodēzija
ģeogr. – ģeogrāfija
ģeol. – ģeoloģija
ģeom. – ģeometrija
ģerm. – ģermāņu
h. – holandiešu
he. – hetu
hidrotehn. – hidrotehnika
hist. – historiogrāfija; attiecas uz vēstures zinātni
hom. – homonīms
hum. – humoristiska ekspresīvā nokrāsa
ide. – indoeiropiešu (pirmvalodas forma)
ig. – igauņu
iht. – ihtioloģija
i-ir. – indoirāņu
ilat. – ilatīvs
illīr. – illīriešu
imp. – imperatīvs
imperf. – imperfektīva forma
inf. – infinitīvs
instr. – instrumentālis
interj. – interjekcija
interns. – intensīvs
intrans. – intransitīvs
ir. – irāņu
iron. – ironiska ekspresīvā nokrāsa
isl. – islandiešu
it. – itāļu, itāliešu
iter. – iteratīvs
izd. – izdevums
izsauk. – izsauksmes vārds
īpašv. – īpašvārds
jaut. – jautājamais (vietniekvārds)
jātv. – jātvingu
jlat. – jaunlatīņu
jur. – jurisprudence
jūrn. – jūrniecība
kalnr. – kalnrūpniecība
kap. – attiecas uz kapitālistisko iekārtu, kapitālistisko sabiedrību
kauz. – kauzatīvs
kibern. – kibernētika
konj. – konjugācija
kopdz. – kopdzimtes (lietvārds)
kr. – krievu
kul. – kulinārija
kurs. – kursisms
kursen. – kursenieku izloksnē
ķīm. – ķīmija
la. – latviešu
lat. – latīņu
lauks. – lauksaimniecība
lietv. – lietvārds
liter. – literārs
literat. – literatūrzinātne
līb. – lībiešu
loģ. – loģika
lok. – lokatīvs
lš. – lietuviešu
lv. – lejasvācu
mat. – matemātika
med. – medicīna
medn. – medniecība
meh. – mehānika
meteorol. – meteoroloģija
mežs. – mežsaimniecība
mil. – militārās zinātnes
min. – mineraloģija
mit. – mitoloģija
morf. – morfoloģisks
mūz. – mūzika
narev. – Narevas baltu izloksnē
nāk. – nākotne
neakt. – neaktuāls
nek. – nekatra dzimte
nelok. – nelokāms (vārds)
nenot. – nenoteiktā (galotne)
nevēl. – literārajā valodā nevēlams
niev. – nievājoši
niev. – nievīga ekspresīvā nokrāsa
nol. – noliegums, noliegts (vārdam ar priedēkli ne-)
noliedz. – noliedzamais (vietniekvārds)
nom. – nominatīvs
norād. – norādāmais (vietniekvārds)
norv. – norvēģu
nos. – nosaukums
not. – noteiktā (galotne)
noteic. – noteicamais (vietniekvārds)
novec. – novecojis, novecojošs
noz. – nozīme
ornit. – ornitoloģija
oset. – osetīnu
p. – poļu
pag. – pagātne
paleont. – paleontoloģija
part. – partikula
pas. – pasīvs
pārn. – pārnesta nozīme
pārn. – pārnestā nozīme
perf. – perfektpers. – persona
pers. – persona
pied. – piedēklis poēt. – poētiska stilistiskā nokrāsa
pieder. – piederības (vietniekvārds)
pirmside. – pirms indoeiropiešu pirmvalodas
pol. – politika
poligr. – poligrāfija
pr. – prūšu
pried. – priedēklis
priev. – prievārds
psih. – psiholoģija
psl. – pirmsslāvu
rb. – rietumbaltu
refl. – refleksīvs (verbs)
rel. – reliģija
rir. – rietumirāņu
rum. – rumāņu
s. – somu/sieviešu dzimte (Latviešu etimoloģijas vārdnīcā)
sal. – salīdzinājums
sar. – sarunvalodas stilistiskā nokrāsa
sav. – senaugšvācu
sč. – senčehu
sebr. – senebreju
sfr. – senfranču
sfrī. – senfrīzu
s-h. – serbhorvātu
si. – senindiešu (galvenokārt sanskrita)
sin. – sinonīms
sisl. – senislandiešu (senskandināvu)
skait. – skaitļa vārds
skat. – skaties
skr. – senkrievu
sl. – slāvu
slov. – slovāku
sp. – senpoļu
spers. – senpersu
ssak. – sensakšu
ssk. – senskandināvu
ssl. – senslāvu
s-u. – somugru
subst. – substantīvs
szv. – senzviedru
t. p. – tas pats, turpat
t. poēt. – tautas poētisms, folkloras valodai raksturīga stilistiskā nokrāsa
tadž. – tadžiku
tag. – tagadne
tehn. – tehnika
tekst. – tekstilrūpniecība
telev. – televīzija
tēln. – tēlniecība
toh. – tohāru
trans. – transitīvs
trāķ. – trāķiešu
u. tml. – un tamlīdzīgi
ukr. – ukraiņu
ung. – ungāru
utt. – un tā tālāk
v. – vācu/vīriešu dzimte (Latviešu etimoloģijas vārdnīcā)
val. – valodniecība
var. – variants
vav. – vidusaugšvācu
v-ca – vārdnīca
vet. – veterinārija
vēst. – vēsturisks, attiecas uz agrākajiem laikiem
vh. – vidusholandiešu
vienk. – vienkāršrunas stilistiskā nokrāsa
vietn. – vietniekvārds
vietv. – vietvārds
vispārin. – vispārināmais (vietniekvārds)
vīr. – vīriešu dzimte
vlat. – viduslatīņu
vlv. – viduslejasvācu
vok. – vokatīvs
vsk. – vienskaitlis
vv. – vidusvācu
zool. – zooloģija
zv. – zviedru
zvejn. – zvejniecība
> pārveidojies par
< radies no
* rekonstruēta forma