Palīgmateriāli

Vārdnīcas sadaļā Palīgmateriāli ievietoti gan terminu skaidrojumi un valodnieku publikācijas, gan lingvodidaktiskais materiāls, ko skolotājam iespējams izmantot ierosmei, izstrādājot mācību stundu saturu ne vien skolēnu valodas, bet arī sociokultūras zināšanu un prasmju pilnīgošanai.

 

Palīgvārdnīcā ietvertie terminu skaidrojumi, kas sagrupēti pa valodniecības nozarēm, sagatavoti, izmantojot Valodniecības pamatterminu skaidrojošo vārdnīcu (2007) un Lingvodidaktikas terminu skaidrojošo vārdnīcu (2011). Šis materiāls noderēs gan skolēniem, gan skolotājiem un mācību līdzekļu autoriem. 

 

Mūsdienās visā pasaulē liela uzmanība tiek pievērsta izloksnēm un dialektiem kā runātās valodas pamatam, to izpētei areālajā jeb ģeolingvistiskajā aspektā. Tāpēc ir svarīgi apzināties, cik liela kultūras vērtība ir ikvienai izloksnei, kurā runā Latvijā. Pateicoties Latviešu valodas institūta speciālistu atsaucībai, izpētei varam piedāvāt 54 no Latviešu valodas dialektu atlanta (1999) leksikas daļas 102 kartēm. Tās palīdzēs iepazīt latviešu valodu visā tās daudzveidībā un apjaust, ka vienu un to pašu reāliju, kurai standartvalodā parasti atbilst viens vārds, izloksnēs var nosaukt ļoti dažādi. Iepazīstot šo dažādību, atklāsies latviešu valodas bagātība un daudzpusīgums.